Feeds:
Berichten
Reacties

In zijn interviewserie over geloof en wetenschap werd ik geïnterviewd door Andries Knevel (EO Door De Week, radio 5).

Beluister hier (18:48 min.).

Bas Hengstmengel, Denken met het hart: Christelijke filosofie in de traditie van Augustinus en Calvijn (Buijten & Schipperheijn Motief, 2015)

Inhoudsopgave

Omslag Denken met het hart – Handelseditie

Dit lijvige boek, een bescheiden maar gedegen en gedetailleerde geschiedenis van de gereformeerde filosofische traditie, is ontstaan uit een paper dat de auteur als student filosofie aan de Erasmus Universiteit bij Ger Groot en Roel Kuiper schreef. Het Augustijns-Calvinistische denken wordt gekarakteriseerd als ‘denken met het hart’: waar godskennis en zelfkennis samenkomen, denken met het hoofd vanuit het hart. De auteur begint bij Augustinus en laat zien hoe de Augustijnse traditie zich in de middeleeuwen verhield tot de Thomistische. Vervolgens wordt het denken van Calvijn besproken, dat de inspiratie was voor het latere neocalvinistische denken van Abraham Kuyper en Herman Bavinck. Het hoogtepunt van het boek is een uitgebreide beschrijving van het vrijwel vergeten denken van Herman Dooyeweerd (Wijsbegeerte der Wetsidee), waarna dit in gesprek wordt gebracht met de filosofie van de Amerikaanse godsdienstfilosoof Alvin Plantinga en zijn reformed epistemology. Erg knap boek, goed geschreven, dat wellicht een standaardwerk gaat worden voor de gereformeerde filosofie in Nederland.

Taede Smedes voor NBD Biblion

Overige recensies

Hendro Munsterman, ‘Denken met een zondig hart’, Nederlands Dagblad, 19 juni 2015

Klaas van der Zwaag, ‘Denken in de lijn van Calvijn’, Reformatorisch Dagblad, 2 juli 2015

‘Zeer beknopte bron van inspiratie doet verlangen naar meer’, www.dwazeschare.nl, 8 juni 2015

Johannes Corrodi Katzenstein: ‘H. Dooyeweerd and E. Voegelin on Transcendence’

http://vimeo.com/12085159

 

Nieuwe bundel

Bij Akkermans & Hunink Uitgevers verschijnt in september 2013 een bijzondere publicatie: Recht en persoon. Verkenningen in de rechtstheologie van Paul Scholten, onder redactie van Timo Slootweg en Bas Hengstmengel.

Het werk van Paul Scholten (1875-1946) verdient de volle aandacht van een ieder die zich beroepshalve of vanwege een wijsgerige of theologische belangstelling op de diepere grondslagen van het recht wil oriënteren. Zijn christelijkexistentiële beschouwingen zijn niet eerder aan een zo grondige studie onderworpen. De auteurs beogen in deze bundel het radicaal kritische karakter van Scholtens benaderingswijze meer inzichtelijk en aannemelijk te maken.

omslag 5

Titel: Recht en persoon
Subtitel: Verkenningen in de rechtstheologie van Paul Scholten
Redactie: Timo Slootweg en Bas Hengstmengel (Universiteit Leiden)
ISBN: 978 949 189 1007
Omvang: 248 pagina’s
Formaat: 155 x 240 mm
Bindwijze: genaaid gebrocheerd
Prijs: € 42,50 excl. verzendkosten
Bestellen: info@akkermansenhuninkuitgevers.nl

Aan deze uitgave werken verder mee:
Prof.dr. W. Balke
Mr.dr. Geerten Boogaard
Drs. Pieter Jan Dijkman
Mr.dr. Ds. Hélène Evers
Mr.drs. Harry Groenenboom
Dr. Bart Jan Spruyt
Mr. Gert Weerheim

Het Paul Scholten Genootschap voor Rechtstheologie wil bijdragen aan de bevordering, de verdieping en verspreiding van het inzicht in het bredere verband van geloof en rechtsgeleerdheid.

Uw schrijver als ‘deskundoloog’ in het Reformatorisch Dagblad over seculier-liberale dogma’s, religieuze onnozelheid en de luchtledigheid van het liberale bouwwerk.

Samen met dr. Timo Slootweg heb ik het Paul Scholten Genootschap voor Rechtstheologie (PSG) opgericht. De bijbehorende website is www.rechtstheologie.nl

Recent verscheen de bundel Revolutionair verval, een tweeluik met de eerder verschenen bundel Conservatieve vooruitgang. Revolutionair verval biedt portretten van conservatieven uit de achttiende en negentiende eeuw, Conservatieve vooruitgang handelt over de twintigste eeuw. In beide bundels verscheen een hoofdstuk van mijn hand, respectievelijk over Friedrich Julius Stahl en Herman Dooyeweerd.

Column voor de website http://www.geloofenwetenschap.nl

 

Een artikel in Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, 2010 (39) 1, pp. 9-34.

 

Jürgen Habermas & Joseph Ratzinger, Dialectiek van de secularisering. Over rede en religie, Kampen/Kapellen: Klement/Pelckmans 2009, 86 pagina’s, ISBN 9789086870486

Jürgen Habermas, Geloven en weten en andere politieke essays, Amsterdam: Boom 2009, 239 pagina’s, ISBN 9789085066552

Op 19 januari 2004 vond er aan de katholieke academie te München in besloten kring een discussie plaats tussen twee mannen die men gerust als twee uitersten kan beschouwen: de Verlichtingsfilosoof Jürgen Habermas en de – toenmalige – ‘ijzeren kardinaal’ Joseph Ratzinger. Ondanks hun fundamenteel verschillende wereldbeschouwingen kwamen de beide Duitse intellectuelen opvallend dicht tot elkaar. Tot ongenoegen van diverse atheïsten uitte Habermas zich opmerkelijk positief over het betekenispotentieel van religie. Ratzinger op zijn beurt ging enkele belangrijke stappen mee in het denken van de Verlichting en liet klaarblijkelijk zelfs de Aristotelisch-Thomistische opvatting van de redelijke natuur en het daaruit afgeleide natuurrecht achter zich. De bijdragen van de twee generatiegenoten zijn gebundeld en vertaald in het boekje Dialectiek van de secularisering (2009). Het is een belangrijk document van een van de meest invloedrijke Duitse filosofen van dit moment en van de huidige leider van de Rooms-katholieke Kerk, Paus Benedictus XVI. Lees verder »